Cele Fundacji Edu-Montis

Cele Fundacji Edu-Montis

Cele i sposoby ich realizacji Fundacji Edu-Montis

Celem Fundacji jest:

 • Prowadzenie działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji, a także systemu oświaty i wychowania,
 • Wspieranie nauczycieli i dyrektorów jednostek systemu oświaty i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie doskonalenia zawodowego, wzmacniania kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych oraz osobistych,
 • Tworzenie, wdrażanie, upowszechnianie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz narzędzi cyfrowych w procesach: edukacji, wychowania, opieki, a także zarządzania w oświacie,
 • Wsparcie procesów edukacji, wychowania i opieki dzieci oraz uczniów na wszystkich etapach edukacji oraz dzieci objętych opieką od 0 do 3 lat w ramach działalności placówek opiekuńczych,
 • Budowanie i wspieranie rozwoju społeczności uczących się,
 • Wspieranie działań innych podmiotów, w tym szczególnie organizacji społecznych, których cele są zbliżone do celów Fundacji,
 • Prowadzenie działalności charytatywnej.


  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia oraz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • Aktywny udział w tworzeniu i konsultowaniu przepisów prawa dotyczącego jednostek systemu oświatowego oraz podmiotów w nim zatrudnionych;
 • Udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w przepisach prawa oświatowego lub innych mających wpływ na funkcjonowanie systemu oświaty w Polsce i na świecie;
 • Opracowanie, realizacja i wdrażanie projektów badawczo-rozwojowych,
 • Opracowywanie programów oraz innych publikacji metodycznych lub materiałów edukacyjnych lub podręczników szkolnych dla kształcenia ogólnego, kształcenia branżowego oraz wychowania przedszkolnego,
 • Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także narzędzi cyfrowych w oświacie,
 • Prowadzenie i wspieranie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów oraz innych form doskonalenia,
 • Organizowanie i finansowanie lub współfinansowanie imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych,
 • Organizowanie wsparcia finansowego i rzeczowego dla rodzin i dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w celu wyrównywania szans;
 • Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 • Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
 • Fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych,
 • Budowanie środowiska wspierającego rozwój kadry kierowniczej oświaty m.in. poprzez budowanie sieci współpracy, grup wsparcia, publikacji, możliwości wymiany doświadczeń,
 • Przygotowanie i realizacja projektów, a także programów mających na celu podniesienie jakości systemu oświaty, w tym szczególnie wspieranie podmiotów objętych działaniami systemu, w Polsce i na świecie,
 • Tworzenie środowiska oraz mechanizmów wspierających dostosowanie systemu edukacji do potrzeb nowoczesnej gospodarki, a także wzmacnianie kompetencji związanych z ideą lifelong learning,
 • Inicjowanie różnych form aktywności umożliwiających łączenie potencjału sektora biznesu, edukacji i nauki w celu współdziałania na rzecz wzajemnego rozwoju,
 • Prowadzenie działań na rzecz rodzin i dzieci w trudnej sytuacji życiowej, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją lub przejawiającej zaburzenia emocji i zachowań, wychowującej się w dysfunkcyjnym środowisku, m.in. poprzez organizację procesów edukacji, włączanie ich w programy profilaktyczne oraz programów rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne,
 • Planowanie oraz realizacja kampanii społecznych i informacyjnych wspomagających realizację celów Fundacji,
 • Pozyskiwanie sponsorów stałych i okolicznościowych,
 • Budowanie porozumienia bez przemocy w środowisku oświatowym, m.in. poprzez wdrażanie konstruktywnych technik komunikacyjnych w tym szczególnie: technik mediacji, negocjacji, mentoringu, coachingu, debaty.
 • Martyna Mandzik

  Sekretarz Fundacji Edu-Montis

  Skip to content